Praktijkfolder

Praktijkfolder Deynen Psychotherapie


Deynen Psychotherapie

Van Blankenburgstraat 1
2517 XL Den Haag
Telefoon: 070 352 18 25

KvK-nummer: 27271193

psychologenpraktijkdeynen.praktijkinfo.nl

E-mail: bsomeeb@casema.nl


Welkom

Welkom op de website van Deine Meeng-Broekhoven, van psychologenpraktijk Deynen voor psychotherapie! Een praktijk waar u psychologische hulp krijgt. En psychotherapie als u specialistische behandeling nodig hebt.

Wat is het verschil?
Wie verdriet heeft en troost zoekt, kan meestal bij een goede vriend of vriendin terecht, bij de eigen partner of een familielid. Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor psychische problemen en voelen ze zich na een tijdje weer beter.

Als het u niet lukt om uw klachten op die manier op te lossen, dan kunnen gesprekken met een psycholoog, sinds 2014 ; generalistische basis- GGZ verlener een uitkomst zijn.

Als het gaat om ten hoogste twaalf gesprekken van 45 minuten, bent u daarmee geholpen.

Hebt u langere tijd nodig om uw problematiek uit te diepen, dan zult u zich moeten wenden tot een specialistische behandelaar, een psychotherapeut, sinds 2014 een gespecialiseerde  ggz verlener. Voor beide trajecten kunt u bij mij terecht. 

Therapy for expats
When you are in need for a psychologist with a broad experience in treating expats' challenges, you are welcome to contact me. One of my specialities is Body Dysmorphic Disorder (BDD): in eight sessions we can book positive results!

Ingebeelde lelijkheid, BDD.
In het bijzonder voor mensen die lijden aan ingebeelde lelijkheid ontwikkelde ik samen met collega dr. Iman Baardman de cursus" Ingebeelde lelijkheid". Zie ingebeelde lelijkheid.

Aanmelden
Ik heb telefonisch spreekuur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30-9.00 uur op nummer: 070-3521825. Of u meldt zich aan via het Contactformulier.

Ingebeelde lelijkheid, BDD.

Inleiding

Grote posters in tramhokjes laten aantrekkelijke, vitale mannen en vrouwen zien. Op tv, in de bioscoop, in tijdschriften worden we dagelijks geconfronteerd met reclames waarin vooral ‘mooie’ mensen figureren. We wéten natuurlijk dat ‘je innerlijk belangrijker is dan je uiterlijk', maar kunnen bijna niet om de dictatuur van de hedendaagse schoonheidsnormen heen. Veel mensen zijn dan ook ontevreden met hun uiterlijk: zij voldoen niet aan die normen. Vooral onzekere mensen zijn daar uiterst gevoelig voor.

Sommigen zijn veel méér dan ontevreden, zij líjden onder hun onaantrekkelijkheid. Maar niemand meldt zich bij de ggz aan ter behandeling van lelijkheid. Welke maatschappelijk werker of psycholoog zou immers iets aan hun onaantrekkelijkheid kunnen veranderen? Wij bieden een specifieke therapie aan die dat wél doet: wij helpen mensen de obsessie met hun uiterlijk los te laten.

 

Wat is BDD
Mensen met BDD (Body Dysmorphic Disorder) lijden onder de overtuiging lichamelijk onaantrekkelijk te zijn. Vrijwel altijd gaat het om ingebeelde lelijkheid, dat wil zeggen: voor de waarnemer, niet voor de betrokkene zelf. Soms wordt BDD dan ook wel aangeduid als monosymptomatische hypochondrie.
Die preoccupatie met de eigen verschijning gaat gepaard met negatieve verwachtingen, zoals het niet vinden van een levenspartner, geen kans maken op een representatieve baan, niet opgenomen worden in een vriendenkring.

Schaamte over het eigen voorkomen is meestal gebaseerd op slechts één (hooguit twee of drie) kenmerken (bijvoorbeeld: haarkleur, dunne benen, een rare snijtand, een pukkel, lengte, overbeharing). Dit kenmerk overheerst het totale lichaamsbeeld. Men valt als het ware samen met zijn lichamelijke onvolkomenheid.

Maar anderen zien iemand in zijn geheel. Dat wil zeggen: zij zíen vermoedelijk het afgekeurde lichaamsdeel wel, maar ook alle andere. Bovendien is het nog maar de vraag of – áls het lichaamskenmerk in kwestie hen opvalt, of ze het dan afkeuren. En zouden ze het afkeuren, dan is het nog niet gezegd dat ze de betrokkene daarom negatief zouden bejegenen, door haar of hem bijvoorbeeld links te laten liggen.

 

Kern van het programma

Uitgangspunt: we benoemen BDD in het programma als negatieve lichaamsattitude.

Het voordeel daarvan is dat men bij de behandeling kan aansluiten bij de psychologische kennis over attitudeverandering. Een attitude kan wijzigen onder invloed van contra-informatie en/of het uitvoeren van handelingen die niet stroken met de attitude.

Groepstherapie

Wij bieden de therapie groepsgewijs aan. Nu lijkt groepstherapie het minst voor de hand te liggen voor cliënten die aan BDD lijden. Maar wij bieden het programma op die manier aan, juist omdat negatieve lichaamswaardering zich het sterkst doet voelen in een sociale omgeving. Groepstherapie biedt bovendien allerlei mogelijkheden voor een gevarieerde aanpak: met rollenspel, communicatie-oefeningen, elkaar inschakelen bij opdrachten, aanraakoefeningen en indrukken uitwisselen. Daarbij komt dat de dynamiek in een groep goed te gebruiken is om een gedragsverandering te bewerkstelligen.

Hard werken én lachen De benadering doorbreekt taboes en is zo gestructureerd dat er hard gewerkt, maar ook gelachen wordt. Vooral de aanpak in kleine stappen, met behulp van taxatie van eigen competentie en taxatie van het effect, blijkt waardevol (en bruikbaar voor de behandeling van andere klachten).

 

Therapeuten
Dr Iman Baardman studeerde sociale psychologie aan de VU te Amsterdam. Na zijn studie werd hij benoemd tot wetenschappelijk medeweker bij de vakgroep Sociale Psychologie. Zijn vakgebied was groepsdynamica.Door een onderzoek naar het rendement van verschillende (psycho)therapieën kwam hij in contact met de intramurale psychiatrie. De sfeer en het werk gingen hem zodanig boeien dat hij op een vacature reageerde en werd benoemd. Na ca vijf jaar ging hij terug naar de VU; nu bij de Faculteit der Bewegingswetenschappen, bij de sectie “bewegen in het kader van hulpverlening”. Hij promoveerde op Ingebeelde Lelijkheid gedurende zijn laatste benoeming.

Drs. Deine Meeng-Broekhoven volgde na haar doctoraal examen psychologie in Leiden een postdoctorale basistherapeutenopleiding bij de Stichting Regionale Instelling Nascholing en Opleiding, RINO, en een groepstherapeutenopleiding bij de Nederlandse Vereniging voor Groepstherapie, NVGP. Zij werkte als groepstherapeut in de kliniek van het Centrum ’45 in Oegstgeest. Daar specialiseerde zij zich in (oorlogs)traumabehandeling en angst en depressie.

Daarna heeft zij groepsbehandelingen geleid in de ouderenkliniek van het Sinai Centrum in Amersfoort. Daar heeft ze de aanzet gegeven om een dagkliniek op te zetten voor oudere getraumatiseerde mensen en hun familieleden.

Om blokkades in het therapieproces te doorbreken ontwikkelde zij samen met een muziektherapeute een methodiek waarbij degenen die de oorlog hadden meegemaakt en hun kinderen, eerst met leenouders en daarna met hun eigen ouders, in een groep kwamen: ‘Van je familie moet je het hebben’, Meeng/Kluck-Walpot, Handboek voor Muziektherapie, 2003.

 

 

 

 

 

Aanmelden

U kunt zich bij mij aanmelden voor pychologische behandeling of voor psychotherapie. Of een (bedrijfs)arts, psychiater of ggz instelling verwijst u door en meldt u aan. U hebt in ieder geval een verwijsbrief nodig om voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Als u zich wilt aanmelden, kunt u dat doen tijdens het telefonische spreekuur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 9.00 uur, telefoonnummer (070)3521825, of via het Contactformulier . U kunt ook een mail sturen naar praktijkdeynen@gmail.com

De juiste verwijzing
Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, hebt u de juiste verwijzing van uw huisarts nodig. Sinds 2014 gelden hiervoor de volgende regels. Voor ten hoogste twaalf gesprekken krijgt u de verwijzing "Generalistische basis GGZ". Gaat het om aandoeningen zoals angsten, depressieviteit of traumatisering, dan hebt u een verwijzing nodig waarop vermeld staat: "Specialistische GGZ".

Als u niet door de huisarts wordt verwezen, maar u wilt toch gesprekken voeren, dan kunt u ervoor kiezen zelf de consulten te betalen.

Informatie voor verwijzers

 

Huisartsen, bedrijfsartsen, specialisten en hulpverleners in de GGZ kunnen cliënten zowel telefonisch als via het  Contactformulier op deze site aanmelden. Indien nodig, neem ik tussentijds contact op voor overleg.

Misschien wilt u als verwijzer een client bij mij aanmelden. Contra-indicaties voor verwijzing naar deze praktijk zijn ernstige eetstoornissen of suicidaliteit. Na telefonische of schriftelijke aanmelding via de website, vind ik het prettig als u een verwijsbrief stuurt met daarin de informatie die u van belang vindt. De client kan zelf contact opnemen om een afspraak te maken. Bij een spoedindicatie kunnen we de behandeling direct starten.

Overleg

Met toestemming van de client kan ik u na de intakefase kort berichten over bevindingen en voorgestelde behandeling. Ook gaandeweg is collegiaal overleg mogelijk. Aan het einde van de behandeling zal ik u op de hoogte brengen over het verloop van de behandeling en het resultaat.

 De verwijsbrief

Als handreiking kunt u hier lezen wat de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten op schrift heeft gesteld.

Checklist verwijsbrief naar de
generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz

 

Voor behandeling in de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz is een verwijzing van een huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Echter in de meeste contracten met zorgverzekeraars is vastgelegd dat alleen een huisarts mag verwijzen. In deze checklist spreken we daarom alleen over de huisarts. De POH-GGZ mag niet verwijzen.

Als de huisarts een cliënt naar u doorverwijst, dient de verwijsbrief te voldoen aan bepaalde regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars. Indien er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-stoornis en de huisarts niet zelf kan behandelen, verwijst de huisarts door naar de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz.

Generalistische basis-ggz
De huisarts kan patiënten doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz indien er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van de problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komen zij vervolgens - op basis van diagnostiek door de ggz-professional - in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, komen zij terecht in de Behandeling Chronisch.

Gespecialiseerde ggz
Zijn de problemen complexer en langdurend dan kan de huisarts naar de gespecialiseerde ggz verwijzen, waar ook langer durende behandelingen mogelijk zijn.

Checklist
Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)

  • Naam en functie van de verwijzer

  • AGB-code van de verwijzer

  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)

  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-5 code, maar het mag wel.

  • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz* of

verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz.


* De huisarts hoeft geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven; hij hoeft dus niet aan te geven of een cliënt een kort, middel, intensief of chronisch traject nodig heeft. Die indicatie geef ik als ggz-professional zelf.

 

 

Contact

Telefoon 070 352 18 25
 

Deynen Psychotherapie

Van Blankenburgstraat 1
2517 XL Den Haag
Telefoon:
070 352 18 25
KvK:
27271193
Routebeschrijving >

Deine foto

LVVP-visitatielogo